L.T. "Constantin Brâncusi" Oradea Blog noutati articole documente liceu tehnologic constantin brancusi oradea liceu

May 29, 2024

OFERTA EDUCAȚIONALĂ a LICEULUI TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ORADEA
AN ȘCOLAR 2024-2025

Filed under: Uncategorized — admin @ 1:23 pm

click pentru vizualizare


GHID MESERII

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

DOMENIUL: ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

DOMENIUL: PRODUCȚIE MEDIA

 


ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL/DUAL

DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

DOMENIUL: MECANICĂ

DOMENIUL: ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

June 12, 2024

SmartLab

Filed under: Proiecte,scoala — admin @ 7:10 pm

May 9, 2024

Programul ”Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar elevilor în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024

Filed under: Proiecte,scoala,Uncategorized — admin @ 10:04 pm

Ministerul Educației derulează Programul ”Euro 200” începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv dezvoltarea competenţelor de utilizare a mijloacelor IT&C.

  1. Cine poate beneficia de ajutorul financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare:

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.

  1. În ce constă ajutorul financiar?

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator personal nou, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

  1. Termenul de familie

Art. 2

(3)În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(4) Este asimilată termenului “familie” şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.

(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului “familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

  1. Care este configurația minimă recomandată a calculatoarelor?

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

a) pentru desktop-procesor cu frecvenţă nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LC D sau LED cu diagonală minimum 18.5″ şi rezoluţie minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

b) pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14″; rezoluţie minimum 1.366 x 768; cameră web.

Calculatoarele a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licenţiat.

Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, ultrabookul sau dispozitivele echivalente.

  1. Cum se poate obține ajutorul financiar în vederea achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004 cu modificările și completările ulterioare?

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul, însoțită de următoarele documente, conform art. 3, alin (3).

Art. 3 alin (3):

a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.

f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.

  1. Cum se stabilește venitul brut lunar pe membru de familie?

Art. 4

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

(2) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.

(3) În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi – media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

  1. Modalitatea de achiziționare a calculatoarelor

Art. 12

(1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar.

(2) În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ prevăzută la alin. (1) poate fi plătită de beneficiar şi în rate.

În aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor.

(3) Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.

  1. Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2024 este următorul:
ActivităţiTermen de realizare
Stabilirea şi numirea comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământpână la 10 mai
Depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoarepână la 20 mai
Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ, împreună cu comisiile de anchetă socialăpână la 7 iunie
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat10-11 iunie
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru20 iunie
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor25 iunie
Depunerea contestaţiilor1-4 iulie
Rezolvarea contestaţiilor5-12 iulie
Afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ12 iulie
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru26 iulie
Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi distribuirea către inspectoratele şcolare/universităţi9-23 august
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari26 august-6 septembrie
Achiziţionarea de calculatoare2 septembrie-16 octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi20 august-24 octombrie
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat21 august-25 octombrie
Decontarea către operatorii economici26 august-25 noiembrie

March 15, 2024

Managementul cazurilor de violență

Filed under: scoala — admin @ 11:53 am

Scheme management cazuri de violență:  

MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

În scopul prevenirii actelor de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ:

  • prin intermediul unei cutii poștale amplasate în holul principal al liceului.

La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de  petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și  personalul școlii, pot utiliza  Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying  (Anexa nr. 3).

February 19, 2024

148

Filed under: scoala — admin @ 10:54 am

19 februarie 1876 – 19 februarie 2024
148 de ani de la nașterea marelui sculptor CONSTANTIN BRÂNCUȘI, patronul spiritual al școlii

February 1, 2024

Rezultate finale

Filed under: concurs,scoala — admin @ 9:00 am

January 29, 2024

Rezultatele probei de interviu

Filed under: concurs — Tags: , , , , — admin @ 3:00 pm

January 22, 2024

Rezultate proba practica

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — admin @ 2:00 pm

January 16, 2024

Rezultate proba scrisa

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — admin @ 3:00 pm

January 11, 2024

Rezultate selectie dosare

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — admin @ 2:05 pm
Older Posts »

Powered by WordPress